Initiatiefnemers van windpark Oostpolder (Waddenwind, RWE en Gijzenberg) stellen een extra bijdrage van 275.000 euro per jaar voor de omgeving beschikbaar. Provincie Groningen en initiatiefnemers zijn dit bedrag overeengekomen als alternatief voor de dorpsmolens. Het overeengekomen bedrag komt bovenop de 1.050 euro per Megawatt (MW) die elke initiatiefnemer van een nieuwe windturbine in de provincie Groningen verplicht is bij te dragen aan een gebiedsfonds; voor windpark Oostpolder komt dat neer op jaarlijks bijna 100.000 euro.

 

Gebiedsfonds en Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken (ECOO)

Het gebiedsfonds is bedoeld voor omwonenden en voor projecten in het gebied van de Eemshaven; van Valom tot aan Polen. Het plan is dat het gebiedsfonds in beheer komt van de hiervoor opgerichte Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken (ECOO). Het lidmaatschap van ECOO, die in juni 2018 is opgericht, staat open voor iedereen die binnen een afstand van 1.500 meter rondom de windparken in de Eemshaven woont. Van het totaal beschikbare bedrag zal 80% rechtstreeks worden uitgekeerd aan de omwonenden. Het overige deel zal door ECOO in overleg met de leden worden gebruikt voor investeringen in duurzame energieprojecten. De afspraken zijn in overleg met de klankbordgroep bekendgemaakt en besproken.

 

Vervolg

Windpark Oostpolder is in aanbouw en bestaat uit 21 windturbines (totaal opgesteld vermogen 94,5 MW). Het windpark zal naar verwachting eind 2021 in bedrijf worden genomen. Betrokken partijen gaan de komende tijd in gesprek om de gemaakte afspraken verder uit te werken, zodat ze in kunnen gaan op het moment dat het windpark in bedrijf is.

 

Achtergrond

In de samenwerkingsovereenkomst die provincie en initiatiefnemers in 2017 met elkaar gesloten hebben, is de afspraak gemaakt dat de initiatiefnemers 10% van het windpark beschikbaar zouden stellen voor dorpsmolens. Gezien deze dorpsmolens niet tot stand zijn gekomen, zijn de betrokken partijen overeengekomen de omwonenden van het windpark een extra financiële compensatie te geven.

 

Noot voor de pers

Namens de provincie Groningen persvoorlichter Jan van der Meide: 06 – 15 06 81 44
Namens de initiatiefnemers van windpark Oostpolder Jan Berends van Waddenwind: 06 – 10 94 38 88
Namens Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken Johan van Dalen: 06 – 44 09 7828